Menü
Kosár

ÁSZF

ÁltalánosSzerződési Feltételek

MOTABACARPWEBSHOP


1.      Preambulum

Jelen Általános SzerződésiFeltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a KATINATEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Szállító”) általműködtetett, a www.motabacarp.huhonlapon elérhető webáruház felhasználásának feltételeit, valamint a KATINATEAM Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás szerződésifeltételeit.

2.      Általános és értelmezőrendelkezések

A webáruházon keresztültörténő elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF általmeghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szállító és aszolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban „Megrendelő”) között. A szerződés internetenkötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma kizárólagelektronikusan kerül iktatásra és archiválásra és utólagosan hozzáférhető,visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

A Megrendelő a webáruházhonlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználókvonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZFáltal meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésévelegyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.1.     Az ÁSZF hatálya

2.1.1.   Az ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjeda Szállító, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között létrejött, awebáruházon keresztül történt elektronikus megrendeléssel létrejöttjogviszonyra.  

2.1.2.   Az ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen ésautomatikusan szabályozza a Szállító, mint eladó és a Megrendelő, mint vevőközött létrejött adásvételi valamint a szállítási jogviszony feltételeit.

2.1.3.   Az ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatályakiterjed a Szállító, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő közötti valamennyi, Magyarországterületén létrejött jogügyletre.

2.1.4.   Az ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak közzétételéneknapjával lép hatályba azzal, hogy az egyes megrendelők vonatkozásában az ÁSZFrendelkezései a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nemregisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűlegválnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, vagymódosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélésesorán, illetve esetleges vita esetén mindig az adott cselekmény, vagymegrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelőenkell eljárni.

2.2.     Az ÁSZF elérhetősége ésmódosítása

A Szállító az ÁSZFmindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.motabacarp.huwebáruház honlapján, amely így bármely megrendelője számára hozzáférhető,nyilvános.

Az ÁSZF egyoldalúmódosítására a Szállító időkorlátozás nélkül jogosult – a jogszabályban meghatározottkivételekkel, és a jelen ÁSZF által megjelölteken túl – mindazon esetekben,amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások, ígykülönösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti igény, a Szolgáltatásra (pl.:kiegészítő szolgáltatások, kapcsolódó eljárások, a teljesítésben közreműködők),illetőleg a Szállító működésére vonatkozó lényeges feltételek, valamint atechnológia (pl.: termékekkel kapcsolatos jellemzők, fogalomhasználat)megváltozása indokolttá teszik.

A módosított ÁSZF szövegéta Szállító köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15)nappal a www.motabacarp.hu honlaponközzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felekszámára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépésidőpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

Az ÁSZF elfogadásával amár regisztrált, valamint a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználóegyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító által egyoldalúanmódosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnekismeri el.

 

 

2.3.     Fogalom meghatározások

2.3.1.   Szállító: jelen ÁSZFvonatkozásában szállító a KATINA TEAMKorlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: KATINA TEAM Kft.,székhely: 2030 Érd, Ferenc utca 20., cégjegyzékszám: 13-09-142439).

2.3.2.   Megrendelő: jelen ÁSZFvonatkozásában megrendelő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogiszemélyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet aki/amely aSzolgáltatást igénybe veszi.

2.3.3.   Szolgáltatás: a Szállítóáltal nyújtott szolgáltatás a www.motabacarp.huhonlapon található webáruházon történő ingyenes regisztráció útján, valamintregisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével aSzállító a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.

2.3.4.   Termék: mindazon áruk,amelyek a Szállító termékkatalógusában szerepelnek, illetve webáruházábanelérhetők, amelyek szállítását a Szállító jelen ÁSZF által meghatározottfeltételek szerint vállalja.

2.3.5.   www.motabacarp.hu: a Szállító általműködtetett webáruház honlapja, melyen keresztül Megrendelő kizárólagelektronikus úton adhatja le megrendelését.

3.      A szolgáltatásigénybevétele

3.1.     Regisztráció

Megrendelő a webáruházhonlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg amegrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztrációalkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználóazonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szállító által nyújtottszolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait,elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szállítórendelkezésére bocsátja, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módonbármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során a Megrendelőaz általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzattartalmának kifejezett elfogadását követően a „Regisztráció” gomb megnyomásávalsikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a Szállító az oldalonmegjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldötttájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

A Megrendelő awebáruházban kiválaszthatja a kívánt terméket, a szállítás módját, vagy azáruátvétel helyét és idejét, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetésimódok közül. A regisztráció igénybevételével Megrendelő esetleges későbbivásárlásait könnyebben, gyorsabban intézheti, a belépést követőenmegrendeléseit nyomon követheti, ellenőrizheti.

A webáruházban történőregisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelenÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat magáranézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZFrendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat nem fogadjael, úgy nem jogosult a www.motabacarp.huhonlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal aSzolgáltatás igénybevételére.

A regisztrációt követően Szállítóa Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím)elektronikus levél formájában visszaigazolást küld a regisztrációmegtörténtéről, továbbá az esetlegesen leadott megrendelésről.

Az esetleges adatbevitelihibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatokmódosításának elmaradásából eredő esetleges károkért Megrendelőt teljeskörűkárfelelősség terheli. Szállító jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamisregisztrációt törölni, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő általmegadott adatok valódiságát ellenőrizni.

3.2.     A megvásárolható termékekköre

A webáruházban a Szállítóáltal forgalmazott szabadidős- és hobbitevékenységhez kapcsolódó termékek,eszközök kaphatók. A termékekhez tartozó adatlapok részletes leírásttartalmaznak a termékekről, azok alapvető tulajdonságairól és felhasználásáról.

A Szállító szavatolja,hogy a webáruházban elérhető termékek kizárólag ellenőrzött gyártótól illetőlegforgalmazótól beszerzett, kiváló minőségű, minden esetben eredeti termékek.  

Szállító a webáruházbanközzétett, a termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággalkészíti/készítteti el, ugyanakkor a képek illusztrációs célokat szolgálnak ésaz egyes termékek megjelenése, csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.

3.3.     Megrendelés

A megrendelések leadása aregisztrációt követően, valamint előzetes regisztráció nélkül is, kizárólag a Szállítóáltal üzemeltetett, a www.motabacarp.huhonlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges.Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadottrendeléseket a Szállító nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatostájékoztatást a Szállító szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelőrészére.

A megrendelés soránMegrendelő kiválaszthatja a kívánt terméke(ket)t, a webáruházban a kiválasztotttermékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, tájékozódhat annakelérhetőségéről, áráról továbbá esetleges más felhasználók termékkelkapcsolatos tapasztalatairól. A termék kiválasztását követően azt a „Kosárba”gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” gombra kattintva aMegrendelő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azokmennyiségét. A Megrendelő a „Vissza” gombra kattintva visszatérhet a webáruháztermékoldalára és folytathatja a vásárlást, a „Módosít” gombra, vagy a kosárbanlévő termékek melletti ikonokra kattintva megváltoztatja a kiválasztott termékekdarabszámát, illetve törölheti azokat a termékek mellett található „x” gombrakattintva. A „Kosár ürítése” gombra kattintva minden terméket törölhet akosárból. A „Megrendelés” gombra való kattintást követően a Megrendelő – ha eztkorábban nem tette meg - bejelentkezhet a felhasználói fiókjába, regisztrálhatvagy vásárolhat regisztráció nélkül is. Ezt követően a webáruház felületén aMegrendelő meghatározhatja a szállításhoz szükséges adatokat, választhat arendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül, kuponkódot vagypromóciós kódot adhat meg, és végül ellenőrizheti a megrendelés adatait és véglegesíthetimegrendelését. A megrendelés véglegesítése során a Szállító a kiválasztotttermék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együttszámított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi (pl.: csomagolási,postázási, szállítási díjakról) költségről, a szerződés időtartamáról, valaminta választott fizetési módnak megfelelően a Megrendelő fizetésikötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A megrendelésvéglegesítése során a rendszer még egyszer lehetőséget biztosít a Megrendelőrészére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. A Megrendelő a megrendelésvéglegesítésével a Szállító által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeriés tudomásul veszi.

A megrendelésre vonatkozóadatok – így különösen a termékek köre és mennyisége, azok ellenértéke és a fizetési,szállítási mód – ellenőrzését és véglegesítését követően a Megrendelő a„Megrendelés” gombra kattintva megrendeli a kiválasztott terméke(ke)t.

A megrendeléssel aMegrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a Szállító által nyújtotttájékoztatást, valamint, hogy a megrendelés körében tett nyilatkozata (így a„Megrendelés” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von maga után.

3.4.     A termékek rendelkezésreállása

A Szállító a megrendeléstkövetően a webáruházon belül azonnal automatikus értesítést küld a megrendelésfogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségétés a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikusüzenet (e-mail) formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ilyen módonvisszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértéke összegére Szállítóárgaranciát vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétőlszámított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy aMegrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annakvisszaigazolása akkor tekintendő a Szállítóhoz, illetve a Megrendelőhözmegérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szállítót nem terhelisemmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nemérkezik meg a Megrendelőhöz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve aze-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

A Szállító biztosítja amegfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogya Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendeléselektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

Ha a megrendelt termék amegrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg a„rendelhető”-ként feltüntetett termék beszerzése nem biztosított a webáruházbanfeltüntetett időtartamon belül, a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy nefogadja el a termék megrendelését, ebben az esetben a Megrendelő és a Szállítóközött szerződés nem jön létre. A Szállító a Megrendelőt erről haladéktalanultájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszatérítiMegrendelő részére, a tájékoztatást követő legkésőbb harminc (30) napon belül.

A Szállító a rendelhetőtermékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek,illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségétmeghatározni.  

A Szállító fenntartja ajogot, hogy a Szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőlegazok árain bármikor módosítson. A Szállító által biztosított, a webáruházbanelérhető termékekre vonatkozó árengedmény vagy más kedvezmények (akciók ésnyereményjátékok) lényeges körülményeiről – így különösen annak mértékéről ésidőtartamáról – a webáruház útján valamennyi felhasználó számára tájékoztatástnyújt. A Megrendelőnek az akció időtartama alatt az érintett termékek vagyszolgáltatások tekintetében leadott megrendelésére és a Szolgáltatásteljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.

3.5.     Kiszállítás, szállításidíjak

Szállító kötelezettségetvállal, hogy a webáruházon keresztül leadott, és a Szállító által visszaigazoltmegrendelés esetén a Megrendelő által meghatározott mennyiségű terméketbecsomagolja, és a Megrendelő által választott szállítási módnak megfelelően amegjelölt magyarországi címre szállítja, és ott a Megrendelő – vagy az általakijelölt harmadik személy – részére átadja.

Magyarország területénkívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításra nincs lehetőség.

A küldemények kézbesítése,szállítása futárszolgálattal, vagy postai küldeményként történik, illetőleg aSzállító lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes, vagy PickPackpontokon történő átvételére. Az egyes szállítási módokról, azok változásárólSzállító minden esetben a weboldalon tájékoztatja ügyfeleit, valamint aMegrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat. Atermék kiszállításának vállalt határidejét Szállító a webáruházban feltünteti. Akiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, delegkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontbólellenőrizni.

3.6.     Fizetési módok

A Szállító a Megrendelőáltal leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatásellenértékéről, a megrendelésben szereplő termék(ek) árának összesítése mellettszámlát állít ki, melyet a termék(ek) kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelőrendelkezésére e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.

A termékek forintbanmeghatározott árát a Szállító a honlapján feltünteti. Az ilyen módonfeltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Szállító jogosulta termékek árát bármikor egyoldalúan módosítani.

Az egyes megrendelésekelküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelésellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termékellenértékét valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetésimódokon egyenlítheti ki Szállító felé:

3.6.1.   Készpénzes utánvéttel afutárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél;

3.6.2.   Előre történő bankiátutalással PayU/bankkártyás fizetés útján;

3.6.3.   Személyes átvétel eseténkészpénzes vagy bankkártyás fizetéssel, kupon, vagy ajándékkártyaérvényesítésével.

Előre történő bankiátutalás illetőleg bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendőmegfizetettnek, amennyiben annak összege a Szállító bankszámláján jóváírásrakerül. Szállító a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választásaesetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékétmegfizette.

Szállító jogosult az újabbmegrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyenlejárt tartozása áll fenn Szállítóval szemben. A megrendelés kiszállításánakfelfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nemteljesíti Szállító felé. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a jogszabálybanmeghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Személyes átvétel esetén aSzállító e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételéneklehetőségéről. A Szállító a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelőfenti tájékoztatásától számított 15 munkanapig tartja rendelkezésre. Amennyibena Megrendelő az általa megrendelt terméket 15 munkanapon belül a Szállítótólnem veszi át, úgy Szállító a Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást amegrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésénekfeltételeiről. A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradásaesetén Szállító a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére olymódon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadottbankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő 15 naponbelül. Szállító visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nemesik késedelembe, amíg a Megrendelő a termék vételárának visszautalásáhozszükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg.

3.7.     Szavatosság

3.7.1. Kellékszavatosság

A Szállító a webáruházbanelérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos ésmegfelelő tájékoztatást nyújt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra acélokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak,rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknélszokásos, és amelyet a Megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell aSzállító által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplőtulajdonságokkal.

A Szállító a hibásteljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szállító hibásanteljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg ajogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha ahiba a szállítás következménye. A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogástterjeszthet elő, kifogását a Szállító bármely elérhetőségén, írásban közölhetiaz alábbiak szerint:

a)      A Megrendelő szavatosságiigényként elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha akijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szállítónak –másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalantöbbletköltséget eredményezne. A Szállító a kifogásként előterjesztettkijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül aMegrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül a választott szavatosságiigénynek eleget tesz.

Szállító kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházbanelérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Megrendelőelsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

b)      Ha a Szállító a kijavítástvagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshezfűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem teszeleget, a Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet,a Szállító költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket,vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

c)       A Megrendelő a választottszavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költségetköteles azonban a Szállítónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szállítóadott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

d)      A Megrendelő a hibafelfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles aztközölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibátkésedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért aMegrendelő felelős.

e)      Az ellenkező bizonyításáigvélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Megrendelőáltal felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelema dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A jogosultszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el,amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy szavatossági igénye ateljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.

3.7.2. Termékszavatosság

A Szállító által aMegrendelőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelőkövetelheti, hogy a Szállító a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavításmegfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nemlehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg aterméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségikövetelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.

 

A Szállító mentesül atermékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)      a terméket nem üzletitevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)      a termék forgalombahozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nemvolt felismerhető; vagy

c)       a termék hibájátjogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A szavatosság tekintetébenegyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A fogyasztó és a vállalkozásközötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések alapjánnyújtott tájékoztató jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

3.7.3. Jótállás

A Szolgáltató aMegrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállástkizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében ajogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama egy év,e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt aSzolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglaltfeltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltatómentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka ateljesítés után keletkezett. A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredőjogait nem érinti.

3.8.     Elállási jog

A Megrendelőt a termékátvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jogilleti meg. A Megrendelő elállási jogát a terméknek; több termék adásvételekorha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljáraszolgáltatott terméknek; míg több tételből vagy darabból álló termék esetén azutoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számítandó. AMegrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül aSzállítóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útjángyakorolhatja. A Megrendelő elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnekkell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidőlejárta előtt elküldi.

A Megrendelő elállásaesetén a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról valótudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül – a Megrendelő általigyénbe vett fizetési móddal megegyező módon – visszatéríti a Megrendelő általellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítésselösszefüggésben felmerült költségeket.

A Megrendelő a fentieknekmegfelelő elállása esetén köteles a terméket saját költségén haladéktalanul, delegkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül sértetlenülvisszaküldeni, illetőleg a Szállító részére a személyes átvétel helyszínénátadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó aterméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szállító mindaddigvisszatarthatja a Megrendelő által megfizetett összeget, amíg a Megrendelő aterméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy aztvisszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Avisszaküldésnél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.

A Szállító kifejezettenrögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelő az elállásijogát nem gyakorolhatja egyebek mellett

a)      olyan nem előre gyártott termékesetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kéréséreállítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztószemélyére szabtak;

b)      romlandó, vagy minőségét rövidideig megőrző termék tekintetében;

c)       olyan zárt csomagolásútermék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadástkövető felbontása után nem küldhető vissza;

d)      olyan termék tekintetében,amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül mástermékekkel.

Szállító kifejezettenrögzíti, hogy a Megrendelő elállási jogát csak sérülésmentes és bontatlancsomagolású termék esetén gyakorolhatja a jelen pontban rögzített feltételekmellett.

A Megrendelő az őtmegillető elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-mintafelhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útjángyakorolhatja. Amennyiben a Megrendelő elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy aSzállító a Megrendelő erre vonatkozó írásos kérelme esetén megküldi aMegrendelő részére az erre vonatkozó nyilatkozat-mintát, melynek kitöltésével aMegrendelő elállási jogát gyakorolhatja.

A fogyasztó és avállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezésekalapján nyújtott elállási, felmondási és jótállási mintatájékoztató jelen ÁSZF2. számú mellékletét képezi.

3.9.     Panaszkezelés

Megrendelő a rendeléselküldését követően, annak Szállító általi visszaigazolásáig jogosult amegrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szállító általi visszaigazolástkövetően Megrendelő kizárólag Szállító felmerült kárának megtérítése mellettjogosult a rendelést visszavonni.

A Megrendelő köteles acsomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a terméken,illetve csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyvfelvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Amennyiben megrendelésesorán, illetőleg a kiszállítást követően Megrendelőnek bármilyen panaszamerülne fel, Megrendelő jogosult a webáruházon keresztül, elektronikus útonpanasszal élni. A Szállító által teljesített kiszállítás kapcsán felmerültesetleges panaszokat Szállító a kiszállítás időpontját követő 36 órán belülfogad el.

A panasz továbbításáralehetőség van a Szállító honlapján, valamint az info@motabacarp.hu e-mail címre elküldöttelektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 2030 Érd, Ferenc utca20. számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon.

A szóbeli panaszokat aSzállító haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága eseténorvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annakazonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szállító a panaszról jegyzőkönyvet veszfel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Az írásbeli panaszbeérkezését követően az abban foglaltakat Szállító a kézhezvételtől számítottharminc (30) napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módontájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annakelutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelőrendelkezésére.

Sérült, – ugyanakkorMegrendelő által átvett és nem kifogásolt – csomagolású termék eseténMegrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérültmeg.

3.9.1.  A Megrendelő panaszánakelutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. ASzállító maga nem kezdeményez az esetleges fogyasztói jogvita rendezéseérdekében békéltető testületi eljárást. A Szállító székhelye szerint illetékesbékéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynekelérhetőségei:

PestMegyei Békéltető Testület

Székhely:1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezésicím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Weboldal:www.panaszrendezes.hu  

E-mailcím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon/Fax:           (+36-1) 269-0703

                                   (+36-1)784-3076

                                   (+36-1)784-3149

A Megrendelő alakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a www.bekeltet.hu oldalon érheti el.

3.9.2.  Az Európai OnlineVitarendezési Fórum

Az Európai Unió által biztosított onlinevitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkezőfogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagyszolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülőjogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatívvitarendezési fórumot. AzEurópai Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

 

3.10. Szállító felelősségvállalása

Szállító vállalja, hogy awebáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF általmeghatározott rendelkezések, illetőleg a Szállító által üzemeltetett honlaponközzétett információk körében az ott megjelölteket magára nézve kötelezőnektekinti és azok teljesítéséért minden esetben úgy jár el, ahogy az az adotthelyzetben általában elvárható.

Amennyiben a Szállítójelen ÁSZF alapján őt megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorláselmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Szállító kijelenti, hogyamennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.:árvíz, földrengés, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényérőlhaladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termékellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

A webáruház működésébenfelmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért Szállítófelelősséggel nem tartozik.

Szállító minden esetbenmegfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja Megrendelőrészére az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét amegrendelés elektronikus elküldése előtt. Megrendelőnek minden megrendelésalkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására,ennél fogva Szállítót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nemterheli.

3.11. Megrendelőfelelősségvállalása

Megrendelő tudomásulveszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbításarészéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi,hogy a regisztrációval valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelésleadásával egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzatrendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegéstkövet el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő kijelenti, hogyaz általa a regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatok avalóságnak megfelelnek, vállalja továbbá, hogy az általa leadott és a Szállítóáltal visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről ésellenértéke megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során megadottszállítási és fizetési feltételeknek megfelelően. Amennyiben a kiszállítás aMegrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges többletköltségeketMegrendelő köteles megtéríteni Szállító részére.

4.      Egyéb rendelkezések

4.1.     A Szállító adatai

4.1.1.   A www.motabacarp.hu honlapon elérhetőwebáruház üzemeltetője a KATINA TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, mintSzállító.

Cégnév: KATINA TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: KATINATEAM Kft.

Székhely: 2030 Érd, Ferencutca 20.

Cégjegyzékszám: 13-09-142-439

Adószám: 23044692-2-13

Nyilvántartásba bejegyzőbíróság: Budapest Környéki Törvényszék cégbírósága

Elektronikus elérhetőség,e-mail cím: www.motabacarp.hu; info@motabacarp.hu

 Telefon: 06-30/369-61-06

A Szállító adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-122448/2017

A szerződés nyelve: magyar

A weboldal készítőjének neve, címe: Bedő Péternée.v. (2030 Érd, Fehérvári út 32/B.)


4.2.     A www.motabacarp.hu honlapon fellelhetőinformációk, fényképek és szöveges tartalmak a KATINA TEAM Kft. tulajdonátképezik. A webáruházban található fényképek és termékleírások, mint szellemitermékek felhasználására kizárólag a Szállító jogosult, azok jogosulatlanmásolása, továbbítása, vagy egyéb módon történő felhasználása nem megengedett.

4.3.     Joghatóság és illetékességkikötése

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat hatályaalá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és avállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Felek a közöttük felmerülővitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánjákrendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagya vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvitatekintetében a Székesfehérvári Járásbíróság (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) az illetékes.

Jelen ÁSZF a közzététel napjátóla visszavonásáig hatályos.

Érd, 2017. május 15.  


1. számú melléklet –

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és ajótállásról szóló mintatájékoztató[1]

 

1.Kellékszavatosság

Milyenesetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a KATINATEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szállító) hibás teljesítése esetén a Szállítóval szembenkellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályaiszerint.

Milyenjogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön –választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhetkijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választottigény teljesítése lehetetlen, vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhezképest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicseréléstnem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányosleszállítását, vagy a hibát a Szállító költségére Ön is kijavíthatja, illetvemással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választottkellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségétazonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adottokot.

Milyenhatáridőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles ahibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hibafelfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmét arra,hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túlkellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez ahatáridő legfeljebb egy év.

Kivelszemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön aSzállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyenegyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Ateljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényeérvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja,hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szállító nyújtotta. A teljesítéstőlszámított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Önáltal felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2.Termékszavatosság

Milyenesetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog(termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározottjogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyenjogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatosságiigényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyenesetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkorhibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségikövetelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a Szállító által adott leírásbanszereplő tulajdonságokkal.

Milyenhatáridőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatosságiigényét a termék Szállító általi forgalomba hozatalától számított két évenbelül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

Kivelszemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatosságiigényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban: Szállító) szemben gyakorolhatja. Atermék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kellbizonyítania.

A Szállítómilyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A Szállítókizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítanitudja, hogy:

        aterméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,vagy

        ahiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjábannem volt felismerhető, vagy

        atermék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak(forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk afigyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági éstermékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban akicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatosságiigényét a Szállítóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyenesetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén Ön az egyes tartós fogyasztási cikkekrevonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet alapjána Szállító jótállásra köteles.

Önt milyenjogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Szállító jótállásra köteles a webáruházban elérhető sporteszközök,vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök tekintetében 10.000,- forinteladási ár felett.

A jótállásból eredő jogokat a hivatkozott Korm.rendeletben foglaltaknakmegfelelően a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogyfogyasztónak minősül. A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredőjogok érvényesítéséhez a Korm.rendeletben foglaltakon túl további követelménytnem támaszthat a fogyasztóval szemben.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztésseljár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történőátadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szállító vagy annak megbízottja végzi,az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Szállító köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet afogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidővégéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kellmegfogalmazni. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ajótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás körében a hibás teljesítésből fakadó igényeitérvényesítheti.

Mikormentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetbenmentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági ésjótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásbólfakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenülmegilletik.


– 2. számú melléklet –

Elállási/ Felmondási mintatájékoztató és nyilatkozatminta

Elállási/ Felmondási mintatájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén aszerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkülfelmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

(i) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptólszámított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, afuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

(ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napelteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérőharmadik személy az utolsó termék átveszi;

(iii) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyenÖn vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsótételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondásiszándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán,telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: KATINATEAM Kft. (2030 Érd, Ferenc utca 20.)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fentmegjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondásjoghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállásinyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Önáltal teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozásiköltséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel,hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérőfuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet soránalkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Önmás fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; evisszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nemterheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk aterméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbiidőpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, delegkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belülvisszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 naposhatáridő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlenköltségét Ön viseli.


 

Elállási/ Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási / felmondásiszándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

KATINA TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Ferenc utca 20.

Cégjegyzékszáma: 13-09-142439

Telefon: 06-30/369-61-06

Elektronikus levelezési cím: info@motabacarp.hu

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékadásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Termék megnevezése: _______________________________

 

Átvétel időpontja: ___________________________________

 

A fogyasztó(k) neve: _________________________________

 

A fogyasztó(k) címe: __________________________________

 

A fogyasztó(k) aláírása: ________________________________

 

 

Kelt: ______________________________________________

 

 

_____________________________________________

Aláírás[1] a 45/2014. (II. 26.)  Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.