Menü
Kosár

Adatvédelmi szabályzat

 1. Adatvédelmi Szabályzat


   

  Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a KATINA TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és –kezelési elveket, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

  Jelen szabályzat kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

  Jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás valamennyi területe vonatkozásában minden jogosult számára biztosítva legyen, hogy jogait és magánszféráját tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során.

  A KATINA TEAM Kft. az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a www.motabacarp.hu honlap látogatása, a webáruházhoz kapcsolódó regisztráció, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során rögzítésre kerül.

  Az Adatkezelő a Jogosultak által önként megadott olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a www.motabacarp.hu honlap látogatottsága statisztikailag számszerűsíthető legyen, a szolgáltatást igénybe vevő megrendelőkkel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, a megrendelőket a szolgáltatás egyéb lényeges körülményeiről tájékoztassa, velük együttműködhessen.

  Az Adatkezelő alkalmazza a remarketing hirdetési eszközét, melynek során naplózza a www.motabacarp.hu honlapot meglátogató jogosultak felhasználási adatait és beállításait, és ezeket a részükre nyújtott, testreszabott, érdeklődésen alapuló hirdetések során használja fel.

  Jelen adatvédelmi szabályok az Adatkezelő által a www.motabacarp.hu webáruház vonatkozásában meghatározott ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, a szolgáltatás igénybevétele körében történt regisztráció alkalmával, vagy a Szolgáltatás igénybevételével elfogadott ÁSZF rendelkezéseivel egyidejűleg Jogosult jelen adatvédelmi szabályokat is elfogadja, tudomásul veszi, hogy a regisztráció és a megrendelés során megadott adatok kezeléséhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul.

   

  1.       Fogalom meghatározások

  1.1.     Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban Jogosult) kapcsolatba hozható adat – különösen a jogosult neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Jogosultra vonatkozó következtetés;

  1.2.     Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetőleg az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

  1.3.     Hozzájárulás: a jogosult akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  1.4.     Tiltakozás: a jogosult nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

  1.5.     Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

  1.6.     Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  1.7.     Adatkezelő: a KATINA TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Ferenc utca 20.), mint Szállító, amely önállóan az adata kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  1.8.     Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  1.9.     Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

  1.10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  1.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  1.12. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  1.13. Jogosult: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, mint Megrendelő;

  1.14. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  1.15. Számítógépes „süti” (cookie): A testreszabott kiszolgálás érdekében az Adatkezelő a Jogosultak számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie) helyezhet el és olvashat vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. Alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése. A legelterjedtebb böngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, ezeket az adott felhasználó képes törölni, vagy letiltani.

  1.16. Remarketing: A remarketing az érdeklődésen alapuló hirdetési funkció, amellyel az érdeklődő felhasználó részére a hirdető testreszabott hirdetést jeleníthet meg.

   

  2.       A kezelt adatok köre

  2.1.     Személyes adatok

  Személyes adatnak minősül és a Jogosult döntése alapján megadható adat a felhasználónév, jelszó, családi- és utónév, születési családi- és utónév, születési hely és idő, lakcím/tartózkodási hely, szállítási cím, számlázási cím, az e-mail cím, telefonszám.

  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Jogosult számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Jogosult külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

  2.2.     Felhasználási adatok

  Az Adatkezelő a remarketing hirdetési eszközének alkalmazása érdekében naplózza a honlapot meglátogatók felhasználásási adatait, és a testreszabott kiszolgálás érdekében cookie-t helyezhet el és olvashat vissza. Az adatsor semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. A Jogosultak részéről a regisztráció, vagy a Szolgáltatás igénybevétele során önként az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes vagy különleges adatokat az Adatkezelő nem jogosult a remarketing tevékenysége során felhasználni, azokat nem továbbítja, a szolgáltatóval nem osztja meg.

   

  3.       Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

  Az adatkezelésre a www.motabacarp.hu honlapon található webáruház regisztrált és a Szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe vevő megrendelőinek önkéntes, előzetes, kifejezett, és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Jogosultak kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Ilyen módon az adatkezelés jogalapja a jogszabály szerinti, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pontjában meghatározottak szerint, a Jogosult önkéntes hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja a www.motabacarp.hu honlapon elérhető Szolgáltatás nyújtásának biztosítása, az ilyen módon létrejött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, az abból származó ellenérték számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  A felhasználási adatok rögzítésére, a cookie elhelyezésére a honlapra látogató felhasználók előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló és határozott hozzájárulása alapján kerül sor.

  A technikailag rögzítésre kerülő felhasználási adatok célja statisztikakészítés mellett a felhasználók érdeklődésének nyomon követése, felmérése, számukra testreszabott hirdetések, ajánlatok nyújtása, valamint a rendelkezésre álló informatikai rendszer technikai fejlesztése.

  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek, vagy hatóság részére történő kiadása – amennyiben a törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag a Jogosult előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. Az ilyen módon megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag a Jogosult személy felel. Bármely Jogosult e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Jogosultat terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  Jogosult tudomásul veszi, hogy felel az általa megadott adatok valóságtartalmáért, az azokban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni az Adatkezelő részére, a késedelmesen, illetőleg tévesen közölt adatokból eredően felmerülő károkért a kárfelelősség Jogosultat terheli.

  Az Adatkezelő a www.motabacarp.hu honlapon elérhető Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő, mint Jogosult azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szerződésből származó díjak számlázása céljából az Adatkezelő kezelheti a fentieken túl a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

   

  4.       Elektronikus hirdetés, hírlevél

  Adatkezelő jogosult az érintettek részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben ahhoz a Jogosult a regisztráció, vagy a Szolgáltatás regisztráció nélküli igénybevételekor a szükséges adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Jogosult a fenti hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően Jogosult részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli Jogosult adatait a hírlevélre feliratkozott megrendelők adatai közül.

  Az adatkezelés célja a Szolgáltatással összefüggésben a Jogosultak azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a Szolgáltatással összefüggésben elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével reklám célzott küldése.

  Az adatkezelés jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Jogosult előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, amelyre vonatkozó nyilatkozatot a Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy a Szolgáltatás regisztráció nélküli igénybevételével egyidejűleg teszi meg.

  A remarketing körében a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő testreszabott hirdetéseket, ajánlatokat nyújt a felhasználók számára.

   

  5.       Az adatkezelés elvei

  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése csak tisztességes és törvényes módon történhet.

  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy a Jogosultat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók a Jogosulthoz rendelhetők.

  Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a Jogosultak hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen módon birtokába jutott adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek nem adja át.

  5.1.     A jelen pontban foglalt rendelkezések alól kivételt képez:

  5.1.1.    az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely a Jogosult felhasználó nevét, illetve beazonosításra alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg

  5.1.2.   az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti a Jogosult elérhető adatait;

  5.1.3.   az Adatkezelő rögzíti, hogy az általa üzemeltetett rendszer a megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Jogosultak által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Adatkezelő kijelenti, hogy az ilyen módon rögzített adatok a felhasználói szokások megismerését szolgálják, azokat a statisztikai adatgyűjtés célja mellett a felhasználók érdeklődésének nyomon követése, felmérése, szolgáltatása színvonalának fejlesztése, a felhasználók számára testreszabott hirdetések, ajánlatok nyújtása körében használja fel;

  5.2.     az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja Jogosult figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

  5.3.     A Jogosultat az adatkezelés megkezdése előtt, valamint kérelmére egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, arról, ha a Jogosult személyes adatait az adatkezelő a Jogosult hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Jogosult adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  5.4.     Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljáról eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Jogosultat tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  5.5.     Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok biztonságáról gondoskodik, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a jogszabályi rendelkezések érvényre juttatását. Az Adatkezelő ennek megfelelően – a technika mindenkori fejlettségére is figyelemmel - biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, az adatok jogosulatlan törlését vagy megsemmisítését, azok véletlen megsemmisülését és sérülését, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásukat.

  5.6.     Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Jogosult azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Jogosult jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  5.7.     A kezelt személyes adat helyesbítéséről, zárolásáról, ill. a törléséről a Jogosultat, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Jogosult jogos érdekét nem sérti.

  Amennyiben az Adatkezelő a Jogosult helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, egyúttal tájékoztatja a Jogosultat a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  5.8.     Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

   

  6.       Az adatkezelés időtartama

  Regisztráció esetében a Jogosult által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációját meg nem szünteti. A törlés időpontja a Jogosult ilyen irányú kérelmének beérkezésétől számított 5 (öt) munkanap. Amennyiben a Jogosult regisztráció nélkül ad le megrendelést, úgy a megadott személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó, vonatkozó adó- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam fennállásáig kezeli.

  Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Jogosult által elkövetetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Jogosult regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség fennállása esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartama alatt kezelni.

  A Jogosult által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Jogosult a szolgáltatásra vonatkozó regisztrációját nem törli – addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a Jogosult kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Jogosult adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció törlése nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül kerül sor.

  A rendszer működtetése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a Jogosult számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Jogosult külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Amennyiben a Jogosult személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációját törölte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

   

  7.       Rendelkezés személyes adatokkal

  7.1.      Az egyes személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti kérelem az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon küldött elektronikus vagy postai úton küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevél-küldési szolgáltatás a honlapon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

  7.2.      Jogosult az egyes személyes adatait bármikor módosíthatja a honlapon keresztül, a felhasználói profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.